CIB Аудит & Консалтинг

ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ НУЖНА ХРАБРОСТЬ,

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НУЖНА МУДРОСТЬ,

ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ - ЭТО ИСКУССТВО!

КОМБІНОВАНА ФІНАНСОВА ЗВТНІСТЬ: РУХ У МАЙБУТНЄ

Пономаренко І. О.

Не секрет, що звітність за МСФЗ – це справа  для «здорових та багатих», а не для «бідних та хворих».

Причина полягає  у тому, що складання достовірної та повної звітності за МСФЗ не може бути справою тільки бухгалтера, а потребує спільних зусиль всього менеджменту компанії.

Так, в рамках складання фінансової звітності за МСФЗ менеджмент повинен  виконати цілий комплекс складних, але необхідних процедур, в тому числі:

 • провести детальний аналіз своєї  виробничої та фінансової діяльності з метою визначення господарських операцій, активів та зобов’язань, які потребують оцінки і розкриття у фінансовій звітності;
 • оцінити необоротні активи за справедливою вартістю;
 • провести аналіз наявності ознак знецінення активів тощо.

При виконанні багатьох процедур не обійтись без зовнішніх спеціалістів: прийдеться співпрацювати, як мінімум, з експертами  з оцінки та  аудиторами

 Тобто, отримання якісної та адекватної інформації для фінансових звітів потребує суттєвих трудових і фінансових ресурсів.

Але більшість великих компаній згодні нести такі значні витрати на МСФЗ заради  отримання можливості більш ефективно залучати інвестиції для розвитку свого бізнесу, в першу чергу шляхом:

 • первинного  публічного розміщення акцій (IPO), яке є одним з найбільш ефективних методів залучення капіталу;
 • випуску цінних паперів, наприклад, облігацій;
 • отримання кредитних коштів від банківських установ.

Ефективне залучення інвестицій неможливе без створення фінансової звітності, яка буде користуватися довірою користувачів в усьому світі.

 

Найчастіше будь-який діючий бізнес має складну структуру, тобто являє собою не одну компанію, а  сукупність компаній, пов’язаних між собою (Групу компаній).

В деяких випадках Група компаній має традиційну холдингову структуру, в якій можна виділити материнську компанію (інвестора), що прямо або опосередковано через свої дочірні компанії контролює всі компанії Групи. В такому разі МСФЗ вимагають складання консолідованої фінансової звітності.

Консолідована фінансова звітність дає змогу представити потенційним інвесторам цілісну картину, яка свідчить про фінансовий потенціал бізнесу в цілому та інвестиційні перспективи.

Відповідно до Додатка А МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»:

 • консолідована фінансова звітність - це фінансова звітність групи, у якій активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та потоки грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як такі, що належать єдиному економічному суб'єкту господарювання;
 • материнська компанія контролює об'єкти інвестування (інші компанії Групи), якщо вона має право щодо змінних результатів діяльності об'єктів інвестування або зазнає пов'язаних з ними ризиків та здатна впливати на ці результати через свої власні повноваження щодо об'єктів інвестування.

            Складання консолідованої фінансової звітності передбачає включення до периметру консолідації компаній, взаємозв’язки між якими юридично оформлені.

            Але досить часто складається ситуація, коли Група компаній є юридично не оформленою, але фактично контролюється одним інвестором (або групою інвесторів). Прикладом Групи компаній з непрозорою структурою є компанії, які належать певній фізичній особі та її близьким родичам, але між собою юридично не взаємопов’язані.

 Значна кількість бізнес-груп в Україні свідомо створювалась з непрозорою з юридичної точки зору структурою, в якій неможливо виділити або навіть простежити материнську компанію (Інвестора). Це дозволяло оптимізувати податкове навантаження на бізнес та зменшувало ризики рейдерських атак.

Але чинні на сьогоднішній день МСФЗ не передбачають складання консолідованої фінансової звітності для таких Груп компаній через відсутність в їх структурі юридично оформленої материнської компанії. І хоча прийнятий у травні 2011 року МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» значно розширив поняття контролю над об’єктом інвестування, загальні принципи складання консолідованої звітності з точки зору материнської компанії (Інвестора) не змінилися.

Таким чином, так як в Групі компаній з непрозорою структурою неможливо виділити материнську компанію, то складання консолідованої фінансової звітності щодо такої Групи є неможливим.

 

Виникає питання: «Невже юридично не оформлені Групи компаній втрачають економічні переваги у вигляді ефективного залучення інвестицій в бізнес через неможливість генерування міжнародної фінансової звітності загального призначення, яка розкриває потенціал таких Груп?»

Треба зазначити, що на сьогоднішній день повноцінної альтернативи консолідованій фінансовій звітності не існує, тому, обґрунтовано сподіваючись на отримання нових привабливих інвестиційних можливостей, Групи компаній з непрозорою структурою йдуть шляхом проведення масштабної реструктуризації з метою створення зрозумілої інвесторам юридичної структури.

Але досить розповсюдженою практикою є складання для Групи компаній з непрозорою структурою  так званої «комбінованої фінансової звітності», тобто фінансової звітності, в якій сукупно представляються дані щодо активів, зобов’язань та результатів фінансової діяльності всіх компаній Групи.

При цьому до периметру комбінації  потрапляють всі компанії Групи з непрозорою структурою, хоча такі компанії не є Групою (материнською компанією та її дочірніми компаніями) з точки зору МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», який замінив вимоги щодо консолідованої фінансової звітності, викладені в МСБО 27.

При цьому складання комбінованої фінансової звітності повністю відповідає принципу превалювання економічної сутності над юридичною формою, який є складовою «правдивого подання» - основоположної  якісної характеристики фінансової інформації.

            До речі,  Додаток А МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» містить визначення поняття «бізнес», з яким повністю узгоджується складання  комбінованої фінансової звітності: «бізнес- це сукупність видів діяльності та активів, що її можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формі дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід безпосередньо інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам».

            Крім того, складання комбінованої фінансової звітності для Груп компаній з непрозорою структурою цілком відповідає вимогам МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

            В § 10 МСБО 8 зазначається наступне: «Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:

 • доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень;

та

 • достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
  1. подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;
  2. відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
  3. є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
  4. є обачливою;
  5. є повною в усіх суттєвих аспектах.

Наведені вище аргументи дозволяють усвідомити, що хоча комбінована фінансова звітність не може замінити консолідовану фінансову звітність (наприклад, при виході Групи компаній на фондову біржу), але для власників Групи компаній або зацікавлених зовнішніх користувачів саме комбінована звітність найбільш повно та достовірно відображає результати діяльності такої Групи як окремого бізнесу.

 

Важливою подією для підвищення статусу комбінованої фінансової звітності було прийняття Радою з МСФЗ у липні 2009 року  стандарту «МСФЗ для малого та середнього бізнесу» (далі за текстом – МСФЗ для МСБ), в якому вперше офіційно був  визначений термін «комбінована фінансова звітність».

Крім того в цьому ж році Рада з МСФЗ ухвалила резолюцію щодо визнання  комбінованої фінансової звітності одним з видів звітності загального призначення.

Також очікується, що розділ 2 «Суб’єкт господарювання, що звітує» Концептуальної основи фінансової звітності, який зараз переглядається Радою з МСФЗ, буде містити визначення комбінованої фінансової звітності.

 

Хоча МСФЗ для МСБ та Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є окремими та незалежними один від одного документами, але на сьогоднішній день саме МСФЗ для МСБ залишаються єдиним стандартом, у якому міститься стисла інформація щодо складання комбінованої фінансової звітності.

            Відповідно до § 9.28 МСФЗ для МСБ,  комбінована фінансова звітність - це єдиний комплект фінансової звітності двох або більше підприємств, контрольованих одним інвестором. Тобто, комбінована фінансова звітність передбачає створення спільної звітності будь-яких довільно згрупованих компаній, які належать одному інвестору або групі інвесторів.

            Стислий опис основних правил складання комбінованої звітності, який міститься у § 9.29 МСФЗ для МСБ, свідчить про те, що принципи підготовки комбінованої фінансової звітності в багатьох аспектах аналогічні принципам консолідації.

            Так, при підготовці комбінованої фінансової звітності необхідно виконати наступні етапи:

 • визначити периметр комбінації, тобто перелік компаній, фінансова звітність яких буде об’єднана при комбінації;
 • визначити єдину облікову політику для всіх компаній Групи, тобто облік аналогічних операцій та інших подій у подібних обставинах всіх компаній Групи повинен здійснюватися за одними обліковими правилами;
 • підготовити фінансові звіти компаній Групи, звітність яких комбінується, на одну і ту саму дату за винятком випадків, коли таке є практично неможливим;
 • просумувати дані щодо активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності всіх компаній Групи;
 • виключити всі результати операцій і залишки всередині Групи компаній;
 • виключити всі прибутки або збитки від операцій усередині Групи компаній, визнані в якості активу, такі як запаси і основні засоби.

            Периметр комбінації в першу чергу залежить від мети, з якою складається комбінована фінансова звітність. Під загальним контролем певного інвестора може знаходитися велика кількість компаній різноманітних бізнес-напрямків, але якщо комбінована фінансова звітність складається щодо певного бізнесу, то до периметру консолідації повинні потрапити тільки компанії, які належать до такого бізнесу. Інформація стосовно інших компаній повинна розкриватися у комбінованій фінансовій звітності як інформація щодо пов’язаних сторін відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

            При складанні комбінованої фінансової звітності слід керуватися вимогами стандартів, які регламентують процес складання консолідованої звітності: МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність».

           

            Основна відмінність комбінованої фінансової звітності від консолідованої  полягає у тому, що консолідована звітність базується на методі придбання відповідно до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Метод придбання передбачає, що при кожному об'єднанні бізнесу один з об'єднуваних суб'єктів господарювання визначається як покупець (материнська компанія), який на дату придбання (дату отримання контролю над об'єктом придбання) визнає ідентифіковані придбані активи, прийняті зобов'язання, будь-яку неконтрольовану частку в об'єкті придбання та гудвіл чи прибуток від вигідної покупки.

            Тобто, в консолідованій фінансовій звітності фігурує тільки капітал материнської компанії, а капітали дочірніх компаній виключаються у кореспонденції з інвестиціями до них материнської компанії.

            В комбінованій фінансовій звітності капітали всіх компаній Групи складаються, так як між такими компаніями відсутні відносини «материнська компанія – дочірня компанія», а наявна приналежність одному інвестору або групі інвесторів.

            Якщо Група компаній частково юридично оформлена як холдингова структура, то комбінована фінансова звітність повинна бути складена шляхом поєднання консолідованої звітності  частини компаній Групи та  індивідуальної фінансової звітності інших компаній, які входять до периметру комбінації. Тоді така фінансова звітність повинна називатися «комбінована та консолідована фінансова звітність».

 

            В комбінованій фінансовій звітності в обов’язковому порядку розкривається наступна інформація:

 • той факт, що фінансова звітність є комбінованою;
 • причини підготовки саме комбінованої фінансової звітності;
 • підстава для визначення переліку підприємств, які включаються до комбінованої фінансової звітності;
 • основа підготовки комбінованої фінансової звітності;
 • інформація щодо пов'язаних сторін.   

 

Реалії сучасного економічного життя з кожним роком розширюють інвестиційні можливості для Груп компаній, які складають комбіновану фінансову звітність.

Комбінована фінансова звітність поступово набуває офіційного статусу та починає користуватися довірою у зацікавлених користувачів. 

            Сьогодні складання комбінованої фінансової звітності є звичайною міжнародною практикою. Багато бізнес-структур, які формально не можуть бути консолідовані, складають і публікують таку звітність. Наприклад, комбіновану фінансову звітність за різні роки оприлюднювали група компаній «Сетл» (Росія), консорціум «Альфа-Груп» (Росія), холдинг New Brunswick Power Holding Corporation (Канада), ВАТ «Атоменергомаш» (Росія), Урановий холдинг «АРМЗ» (Росія).

            Аудиторські звіти щодо комбінованої фінансової звітності вказаних вище та багатьох інших бізнес-структур містять не модифіковану думку, тобто аудитори (в тому числі і «велика четвірка») підтверджують, що така звітність складена у повній відповідності до МСФЗ.

            Доцільність складання комбінованої фінансової звітності для Груп компаній з непрозорою структурою беззаперечна, так як для таких бізнес-утворень комбінована звітність є єдиною можливою формою міжнародної фінансової звітності, яка дозволяє отримати економічні вигоди шляхом залучення ефективного інвестування.