CIB Аудит & Консалтинг

ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ НУЖНА ХРАБРОСТЬ,

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НУЖНА МУДРОСТЬ,

ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ - ЭТО ИСКУССТВО!

ПРОМІЖНА  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Пономаренко I. О.

Міжнародні стандарти не вимагають обов'язкового подання звітності за неповний фінансовий рік, однак всі вітчизняні компанії, які складають свою фінансову звітність за МСФЗ, повинні будуть скласти проміжну фінансову звітність за 1 квартал 2013 р. відповідно до вимог чинного законодавства України.

Система МСФЗ містить окремий стандарт – МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі – МСБО 34) –  положеннями якого слід керуватися під час складання квартальної фінансової звітності за МСФЗ. Нижче розглядаються важливі нюанси складання такої звітності, які допоможуть бухгалтеру не припуститися помилок

 

Повна або стисла проміжна звітність – який формат обрати ?

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі по тексту – МСБО 34) дозволяє компанії самостійно обрати формат проміжної фінансової звітності: повний або стислий.

Якщо компанія вирішить складати повний комплект проміжної фінансової звітності, то вона повинна виконати всі вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності», тобто підготувати звітність, яка за своїм форматом та обсягом інформації,  що розкривається, аналогічна повному комплекту річної фінансової звітності.

При цьому всі вимоги МСФЗ, застосовувані до річної фінансової звітності, будуть поширюватися і на проміжну фінансову звітність, включаючи вимоги щодо розкриття інформації.

На практиці тільки незначна кількість компаній вважають за доцільне готувати повний комплект фінансової звітності в якості проміжної звітності через занадто високу трудомісткість такої роботи. Переважна більшість компаній в усьому світі у відповідності з § 6 МСБО 34 готує комплект стислої проміжної фінансової звітності.

 

Основні вимоги щодо складання комплекту стислої проміжної фінансової звітності наступні

Так як найбільш розповсюдженим форматом проміжної звітності є стисла квартальна фінансова звітність, то далі ми розглянемо основні вимоги МСБО 34, які необхідно врахувати при її складанні.

 1. Повинні бути представлені всі без виключення форми фінансової звітності:
  • стислий звіт про фінансовий стан;
  • стислий звіт про сукупні доходи;
  • стислий звіт про зміни у власному капіталі;
  • стислий звіт про рух грошових коштів;
  • вибіркові окремі пояснювальні примітки.
 2. Стислий звіт про сукупні доходи повинен бути представлений в такому ж форматі, як  звіт про сукупні доходи у повному комплекті річної фінансової звітності за фінансовий рік,  що передує проміжному періоду: як єдиний звіт або як  окремий звіт про прибутки і збитки та окремий звіт про сукупні доходи.
 3.  Назва кожного з фінансових звітів проміжної звітності повинна містити термін «скорочений». Використання терміна «скорочений» цілком обґрунтовано, оскільки навіть якщо рівень постатейної деталізації проміжних звітів повністю відповідає рівню постатейної деталізації у річній звітності, склад приміток і обсяг розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності значно менший у порівнянні з річною фінансовою звітністю.
 4. Стислий звіт про сукупні доходи повинен складатися за поточний проміжний період та наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності разом.

Тобто, за 1 квартал 2013 року компанії необхідно скласти один звіт про сукупні доходи за 1 квартал 2013 року, який міститиме порівняльну інформацію за 1 квартал 2012 року.

За 1 півріччя 2013 року компанії  необхідно буде  скласти два звіти про сукупні доходи:

 • звіт за 2 квартал 2013 року, який міститиме порівняльну інформацію за 2 квартал 2012 року;

та

 • звіт за 1 півріччя 2013 року, який міститиме порівняльну інформацію за 1 півріччя 2012 року.

Такі вимоги містить § 20 МСБО 34.

 1. Стисла проміжна фінансова звітність має містити, як мінімум, усі заголовки та проміжні підсумки, що були включені в останню річну фінансову звітність, а також вибіркові окремі пояснювальні примітки. Додаткові статті або примітки слід включати до звітності у разі, якщо без них така стисла проміжна фінансова звітність вводитиме зацікавлених користувачів в оману.
 2. Так як при підготовці проміжної фінансової звітності передбачається, що зацікавлені користувачі мають доступ до повного комплекту фінансової звітності за попередній рік, то при складанні стислої проміжної фінансової звітності компанія повинна розкривати тільки найбільш суттєві зміни фінансового стану та результатів діяльності. Тобто компанія може агрегувати (об’єднувати) у стислій проміжній фінансовій звітності певні статті, наприклад, об'єднати адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати в одну статтю «Операційні витрати».

 

Примітки та розкриття у проміжній фінансовій звітності

У § 15 МСБО 34 міститься перелік подій та операцій, які повинні бути розкриті у стислій проміжній фінансовій звітності. 

Звертаю увагу на дві важливі обставини:

 • перелік не є вичерпним;
 •  розкриття інформації вимагається тільки щодо  значних (суттєвих) подій та обставин.

 

Розкриттю у проміжній фінансовій звітності (як повний, так і стислий формат) у разі їх суттєвості підлягають наступні операції та події:

 • списання запасів до чистої вартості реалізації і сторнування такого списання;
 • визнання збитку від зменшення корисності необоротних активів згідно МСБО 36  «Зменшення корисності активів», а також сторнування такого збитку;
 • сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацію;
 • придбання та продаж об'єктів основних засобів;
 • зобов'язання придбати основні засоби;
 • виплати, пов'язані із судовими справами;
 • виправлення помилок попередніх періодів;
 • зміни у бізнесі або економічних обставинах, що впливають на справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань компанії;
 • будь-який дефолт за кредитними угодами або будь-яке порушення умов кредитної угоди, що їх не було виправлено на дату закінчення звітного періоду або до неї;
 • операції зі зв'язаними сторонами;
 •  зміни в класифікації фінансових активів унаслідок зміни мети або використання цих активів;
 • зміни в умовних зобов'язаннях або умовних активах.

 

Окрім розкриття інформації про важливі події та операції, перелічені вище, §16 А вимагає від компаній розкриття у примітках до проміжної фінансової звітності наступної інформації (якщо вона не розкрита в інших частинах проміжного фінансового звіту):

 • зазначення того, що у проміжній фінансовій звітності компанія дотримувалася тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності, а в разі зміни цих політик або методів - опис характеру та впливу цих змін;
 • коментарі з поясненням щодо сезонності або циклічності проміжної діяльності;
 • характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштів, які не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом;
 • характер і суми змін в оцінках сум, відображених у попередніх проміжних або річних фінансових звітах;
 • випуск, викуп і погашення боргових і пайових цінних паперів;
 • сплачені дивіденди (сукупна сума чи в розрахунку на акцію) окремо за звичайними та іншими акціями;
 • досить значний обсяг інформації щодо сегментів, якщо МСФЗ 8 "Операційні сегменти" вимагає від компанії розкриття даних щодо сегментів в річній фінансовій звітності;
 • події після проміжного періоду, не відображені у фінансовій звітності за цей проміжний період;
 • зміни, які відбулися у структурі компанії за проміжний період, зокрема об'єднання бізнесу, придбання чи втрата контролю над дочірніми підприємствами та довгостроковими інвестиціями, реструктуризація чи припинення діяльності.

Перелічені вище розкриття наводять, як правило, наростаючим підсумком за період з початку фінансового року до звітної дати.

 

Заява про відповідність

Проміжна фінансова звітність компанії повинна містити заяву про відповідність вимогам МСБО 34.

Звертаю увагу, що заява про підготовку проміжної фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не є коректною, оскільки проміжна фінансова звітність не містить багатьох  приміток та розкриттів, які вимагаються іншими стандартами для повного комплекту річної фінансової звітності.

 

Сезонність або циклічність проміжної діяльності

Якщо діяльність компанії схильна до суттєвих сезонних або циклічних коливань, то у проміжній фінансовій звітності на відміну від річної звітності необхідно розкрити таку інформацію. Вважається, що таке розкриття сприяє кращому розумінню  результатів діяльності компанії за проміжний період та дозволяє більш коректно прогнозувати фінансові показники компанії на наступний рік.

Більшості компаній для виконання вимог МСБО 34 щодо відповідного розкриття інформації цілком достатньо буде зазначити у примітках до фінансової звітності наступне: «діяльність компанії не схильна до суттєвих сезонних або циклічних коливань на протязі звітного року».

 

Основні принципи визнання та оцінки у проміжній фінансовій звітності

Принципи визнання та оцінки, які використовуються при складанні проміжної фінансової звітності, в цілому ідентичні принципам визнання та оцінки для підготовки річної фінансової звітності.

Однак існують деякі особливості які дозволяють спростити процес формування проміжної звітності у порівнянні з річною звітністю та знизити витрати часу і фінансових ресурсів  для компанії.

 

Спрощення щодо оцінки необоротних активів

Якщо компанія переоцінює необоротні активи на щорічній основі з залученням професійних оцінювачів, та якщо на проміжну звітну дату вартість таких необоротних активів суттєво не змінилася, компанія може не проводити їх переоцінку.

Якщо все ж таки  керівництво компанії прийняло рішення  провести переоцінку необоротних активів, то вона може бути здійснена власними силами без залучення професійного оцінювача.

Однак підхід до проведення переоцінки на проміжну дату не повинен суттєво відрізнятися від підходу, який застосовувався при підготовці фінансової звітності за попередній повний фінансовий рік

Тобто, якщо переоцінка необоротних активів за попередній фінансовий рік ґрунтувалася на ринкових цінах, то компанія повинна використовувати аналогічні котирування для переоцінки на проміжну звітну дату.

 

Спрощення щодо оцінки запасів

МСБО 34 не містить вимоги щодо обов'язкового проведення повної інвентаризації запасів для цілей складання проміжної фінансової звітності.

 

Слід зазначити, що використання перелічених вище спрощень знижує ступінь надійності інформації у проміжних фінансових звітах, але дозволяє підвищити оперативність формування показників звітності.